కలవారికి విదేశం లేనివారికే ఈ దేశం

Rich Indian’s looking to leave country డబ్బుకు లోకం దాసోహం. ధనమూలమిదం జగత్. డబ్బు డబ్బును ప్రేమిస్తుంది. మనీ మేక్స్ మెనీ థింగ్స్. పైసామే హై పరమాత్మ. మానవసంబంధాలన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలే. భాష … Continue reading కలవారికి విదేశం లేనివారికే ఈ దేశం