బ్యాంకుల్లో సాఫ్ట్ వేర్ తప్పిదాలు

Two school boys become richer due to software error సాఫ్ట్ వేర్ అనే మాటకు తెలుగు పదం ఏమిటో ఈనాడు పత్రిక కనిపెట్టాలి. సాఫ్ట్- మెత్తటి వేర్ – తొడుగు…కలిపి మెత్తటి … Continue reading బ్యాంకుల్లో సాఫ్ట్ వేర్ తప్పిదాలు