కళ్లావీ! కురులావీ!

At Last Got it: “మాంగల్యం తంతునానేనా మమజీవన హేతునా కంఠే భద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదశ్శరం వందో, ఒక వెయ్యో, ఒక లక్షో మెరుపులు మీదికి దూకినాయ? ఏందే నీ మాయ! … Continue reading కళ్లావీ! కురులావీ!