అనంతమయిన హోటల్ ఆకాశం

Space Hotel: ఆకాశం, గగనం, శూన్యం- అని సంస్కృత ప్రామాణిక నిఘంటువు అమరకోశం ఆకాశాన్ని ఆకాశానికెత్తుతూ ఎన్నెన్నో పదాలతో హారతి పట్టింది. నిజమే. రామ- రావణ యుద్ధాన్ని దేనితో పోల్చాలో తెలియక- అంతటి ఆదికవి … Continue reading అనంతమయిన హోటల్ ఆకాశం