నమ్మకం, అసూయ, స్నేహం, ప్రేమ …ఇవన్నీ పక్క పక్కనే ఉంటాయి. మన వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి లక్షణాలు ఉంటాయి.

తెలిసీ తెలియని వయసులో పరిణతి లేని స్నేహాలు, ప్రేమలు వేధింపులకు ఎలా దారితీస్తాయి?

వీటిని ఎదుర్కోవడమెలాగో ఫ్యామిలీ కౌన్సెలర్ శోభ మాటల్లో వినండి.

Family Counselor :

-కె.శోభ,
ఫ్యామిలీ కౌన్సెలర్,
హార్ట్ టు హార్ట్,
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *