కరుణానిధి కలం

‘Wality 69’ Karunanidhi constant companion  ఇప్పటికీ నాకు సిరా పెన్నే ఇష్టం. బాల్ పెన్ను, జెల్ పెన్నులు ఎన్నిరకాలొచ్చినప్పటికీ నాకిష్టం సిరాపెన్నే. అందులోనూ ఒకింత లావుపాటి పెన్నంటే మరింత ప్రేమ. ఎవరైనా సిరా […]