పట్టాలెక్కని వ్యాకరణం

Railway Gender: ఇలాంటి సమస్యలొస్తాయని తెలిసే చిన్నయసూరి ఎన్నో వ్యయప్రయాసలకోర్చి బాల వ్యాకరణం రాసి పెట్టాడు. ఆయన రాసిన నాటికి అది పిల్లలు తప్పనిసరిగా చదివి అర్థం చేసుకోవాల్సిన వ్యాకరణ గ్రంథం. ఆ తరువాతి […]